POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU GAMEPICK

W związku z korzystaniem ze sklepu Gamepick przetwarzamy dane osobowe. Działamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

1.    Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest JK BASE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Grocholicach przy ul. Błotna 9, 05-090 zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787662, numer NIP: 5342601082, numer REGON: 383432620, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.

2.    Jak możesz skontaktować się z Administratorem?
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków:

-        pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gamepick.pl
-        listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: JK BASE GROUP sp. z o.o., ul. Błotna 9, 05-090 Nowe Grocholice.

3.    Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od tego w jaki sposób korzystasz z naszej Strony, zgodnie z informacjami poniżej:

Jeżeli odwiedzasz stronę internetową www.gamepick.pl

W takim wypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, monitorowania ruchu, weryfikacji sposobu korzystania ze strony internetowej, wyświetlania reklam oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, wyświetlanie reklam, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego albo czatu znajdujących się na stronie internetowej lub wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail, kontaktujesz się z nami telefonicznie bądź listownie:

W sytuacji gdy kontaktujesz się z nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości.

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

Jeśli zakładasz konto w ramach sklepu internetowego lub dokonujesz zakupu produktu lub usługi w ramach prowadzonego przez nas sklepu

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności naszego Sklepu, założenia konta użytkownika czy też dokonywania zakupów w ramach Sklepu.

Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Jeżeli wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku, obserwujesz je lub reagujesz na nasze posty

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi naszego fanpage i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług. W ramach tego portalu społecznościowego możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem tych platform.

Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie fanpage i działań marketingowych.

Jeżeli zapisujesz się na nasz newsletter

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych w ramach newslettera, co obejmuje w szczególności wysyłkę wiadomości e-mail o charakterze marketingowym.

Dane związane z funkcjonowaniem naszego newslettera przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie fanpage i działań marketingowych.

Niezależnie od tego, jeżeli osobne przepisy prawa, np. ustawy Prawo Telekomunikacyjne, wymagają od nas zbierania zgody na wysyłkę newslettera, to wyślemy do Ciebie taki newsletter tylko jeśli wyrazisz stosowną zgodę w tym zakresie.

4.    Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?
W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

®    podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe – dhosting.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, KRS: 0000336780, NIP: 7010198361, REGON: 141998822,
®    podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe i usługi doradztwa podatkowego – Kancelaria Mentzen spółka komandytowo-akcyjna, ul. Grudziądzka 110-114, lok. 301, 87-100, Toruń, NIP: 9562371350, REGON: 5202012620,
®    podmiotowi odpowiedzialnemu za analizę ruchu w ramach naszej strony internetowej – Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii – prawną podstawą do przekazywania danych do USA są Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską, które są częścią umowy zawartej pomiędzy nami, Google Ireland Ltd. i Google LLC,
®    podmiotowi odpowiadającemu za działanie czatu na naszej stronie internetowej oraz świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne w zakresie korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej sklepu Gamepick – Smartsupp.com, s.r.o.z siedzibą w Brno, Republika Czeska pod adresem Šumavská 31, 602 00, numer rejestracji spółki: 03668681, VAT ID: CZ03668681,
®    podmiotowi odpowiadającemu za wysyłkę newslettera -_______________,
®    podmiotowi, który zarządza portalem społecznościowym Facebook, jeżeli odwiedzasz nasz fanpage na Facebooku – Facebook Ireland Limited oraz Facebook Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczy działań marketingowych dotyczących strony, podejmowanych za pośrednictwem platformy Facebook, my oraz Facebook jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych. Oznacza to, że możesz kierować pytania dotyczące przetwarzania danych w tym zakresie zarówno do nas jak i do Facebooka. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,
®    podmiotom umożliwiającym użytkownikom dokonywanie ocen naszego sklepu oraz produktów, które mogą być za jego pośrednictwem kupione -  Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781 oraz Trustpilot A/S, Pilestraede 58, DK-1112 Kopenhaga, Dania,
®    podmiotów, które świadczą na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi płatności:

§    PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, KRS: 0000274399,

§    PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935,

§    Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, NIP: 5213664494, KRS: 0000493783,

5.    Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

®    Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu,
®    W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, chatu, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo poczty zwykłej lub jeśli to my kontaktujemy się z Tobą w ramach badań rynku nieruchomości, proponowania współpracy w związku z obrotem nieruchomościami – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
®    Jeśli jesteś naszym Klientem i posiadasz konto w ramach Sklepu lub dokonujesz zakupów Produktów w ramach Sklepu, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo obowiązuje umowa pomiędzy nami (tzn. tak długo jak posiadasz konto w ramach Sklepu) lub przez okres realizacji zamówienia na Twoją rzecz (jeżeli nie posiadasz konta użytkownika) oraz do czasu przedawnienia roszczeń (do czasu 6 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy),
®    Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego,
®    Jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, reagujesz na nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą, a naszym fanpage/profilu oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji,
®    Jeżeli zapisujesz się na nasz newsletter, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo pozostajesz zapisany na ten newsletter.

6.    Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu

 

Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

®    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
®    wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
®    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
®    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie ma to zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

®    do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
®    do wywiązania się z prawnego obowiązku nałożonego na administratora, wymagającego przetwarzania danych;
®    do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

®    kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
®    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
®    nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
®    wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

7.    O czym jeszcze warto wiedzieć?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

 

Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.

Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: