Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.gamepick.pl

JK BASE GROUP jest podmiotem zajmującym się dystrybucją gier, programów komputerowych, gadżetów oraz produktów cyfrowych. Wprowadziliśmy ten regulamin tak abyś wiedział lub wiedziała jakie przysługują Ci uprawnienia, związane z zakupami w naszym sklepie oraz jakie są nasze prawa i obowiązki jako sprzedawcy. Dodatkowo za jego pomocą spełniamy wymogi nałożone na nas przez przepisy prawa. Pamiętaj, że ten dokument ma moc wiążącą i stanowi umowę zawieraną pomiędzy nami a Tobą.

 

§ 1

DEFINICJE

1.               Sprzedawca – JK BASE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Grocholicach przy ul. Błotna 9, 05-090, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787662, numer NIP: 5342601082, numer REGON: 383432620, kapitał zakładowy: 5.000 zł, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.               Regulamin – niniejszy dokument.

3.               Sklep / Serwis – platforma internetowa, składająca się z szeregu powiązanych ze sobą urządzeń informatycznych, w tym w szczególności oprogramowania, rozwiązań serwerowych i sprzętowych, która umożliwia Użytkownikom zamówienie Produktów od Sprzedawcy przez Internet, znajdująca się pod adresem www.gamepick.pl.

4.               Konsument osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadająca dodatkowe uprawnienia, wynikające z przepisów Prawa konsumenckiego.

5.               Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu: Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca Indywidualny.

6.               Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

7.               Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

8.               Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która odwiedza platformę internetową Sklepu i korzysta z jej funkcjonalności, w szczególności przegląda oferowane Produkty czy dokonuje ich zamówienia.

9.               Strony – Klient oraz Sprzedawca

10.            Konto – wydzielony w ramach Sklepu panel, umożliwiający zalogowanie się do niego przez Użytkownika, zawierający dane Użytkownika i informacje o składanych przez niego zamówieniach.

11.            Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

12.            Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

13.            Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

14.            Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

15.            Produkt – rzecz ruchoma lub produkt cyfrowy, który może być zakupiona w ramach Sklepu, na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

16.            Urządzenie - urządzenie elektroniczne, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet, z zainstalowaną przeglądarką internetową, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu.

17.            Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

18.            Punkty Lojalnościowe – Punkty, które Użytkownik otrzymuje w zamian za dokonywanie zakupów w ramach Sklepu. Punkty te przechowywane są w ramach prowadzonego Konta Użytkownika i mogą być wykorzystywane

19.            Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Sprzedawcę w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) i stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określającym zasady zamawiania i dostawy Produktów oferowanych w ramach Sklepu na rzecz Użytkowników.

2.         Niniejszy Regulamin jest dokumentem regulującym prawa oraz obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy i stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikami, korzystającymi ze Sklepu. Założenie Konta przez Użytkownika w ramach Sklepu lub korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności dokonanie zamówienia Produktu oferowanego w ramach Sklepu, wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

3.         Usługodawca wskazuje, że niektóre z postanowień niniejszego Regulaminu przyznają dodatkowe uprawnienia Konsumentom, zgodnie z przepisami Prawa konsumenckiego, a także Przedsiębiorcom Indywidualnym. Jeżeli w niniejszym Regulaminie wskazano, że określone uprawnienia dotyczą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, nie oznacza to, że prawa te przysługują również Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

4.         Usługodawca wskazuje, że w celu dokonywania zakupów w ramach Sklepu, Użytkownik musi być osobą pełnoletnią. Wraz z akceptacją Regulaminu Użytkownik potwierdza, że posiada zdolność do czynności prawnych, w zakresie umożliwiającym zawieranie prawnie wiążących umów.

 

§ 3

DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą prowadzącym Sklep internetowy Gamepick, dostępny pod adresem internetowym www.gamepick.pl, jest:

JK BASE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Grocholicach przy ul. Błotna 9, 05-090 zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787662, numer NIP: 5342601082, numer REGON: 383432620, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.

Szczegółowe dane teleadresowe Sprzedawcy są następujące:

1.    Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@gamepick.pl

2.    Adres sprzedawcy: Aleje Jerozolimskie 476, 05-802 Pruszków

Numery rachunków bankowych Sprzedawcy:

·         Rachunek PLN: PL94 2530 0008 2018 1056 8365 0001

§ 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

1.         Do korzystania ze świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:

a.               dostępu do sieci Internet,

b.               Urządzenia, takiego jak telefon komórkowy, tablet czy też komputer osobisty, z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera czy Microsoft Edge, w wersji nie starszej niż rok (z zainstalowanymi aktualizacjami), z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript.

2.         Korzystanie z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkownika, w tym w szczególności takich jak przeglądanie informacji o historii zamówień, czy też zapisywanie w ramach Sklepu danych Użytkownika, może wymagać założenia Konta w ramach Sklepu.

3.         Podczas zakładania Konta przez Użytkownika w ramach Sklepu, konieczne jest ustalenie loginu oraz hasła w ramach Sklepu. Sprzedawca zaleca, aby ustalone przez Użytkownika hasło zawierało co najmniej 8 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz co najmniej jedną cyfrę.

4.         Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zainstalowanej na Urządzeniu typu komputer, tablet lub innym podobnym urządzeniu. Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z istnieniem zagrożeń, takich jak aktywność przestępców internetowych, próby wyłudzenia danych lub środków płatniczych, wirusy oraz inne złośliwe oprogramowanie. W związku z tym Sprzedawca zaleca, aby Użytkownik stosował adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, takie jak:

a.               blokowanie dostępu do swojego Urządzenia za pomocą hasła lub kodu PIN,

b.               posiadanie oprogramowania antywirusowego z zaktualizowaną bazą wirusów,

c.               posiadanie zaktualizowanego systemu operacyjnego,

d.               weryfikowanie czy Użytkownik podaje swoje dane osobowe na prawidłowej stronie internetowej, w szczególności poprzez sprawdzenie poprawności adresu URL oraz sprawdzenie, czy połączenie z daną stroną internetową jest szyfrowane,

e.               niepodawanie nikomu swojego hasła dostępu do Konta w ramach Sklepu.

5.         Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi drogą elektroniczną w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu.

6.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na czynności konserwacyjne, serwisowe lub związane z modyfikacją strony internetowej Sklepu. Sprzedawca będzie informował Użytkowników posiadających Konto w ramach Sklepu o planowanych pracach, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz szacowanym czasie, w którym korzystanie z usług drogą elektroniczną będzie niemożliwe lub ograniczone, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni. Informacja taka będzie przekazana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania Użytkowników, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Sklepu przez dłuższy czas.

 

§ 5

KONTO UŻYTKOWNIKA

1.         Użytkownik ma prawo założyć własne Konto w ramach Sklepu. Co do zasady, zakładanie Konta Użytkownika nie jest obowiązkowe w celu korzystania z podstawowych funkcjonalności Sklepu, w tym dokonania zakupu Produktów.

2.         Założenie Konta wymaga podania swojego adresu poczty elektronicznej oraz utworzenia hasła poprzez Formularz Rejestracji. Aby dokonywać zamówień Produktów za pomocą Konta konieczne jest również podanie następujących danych osobowych:

a.               w przypadku Konsumentów:

·                         imienia i nazwiska,

·                         daty urodzenia,

·                         adresu zamieszkania,

·                         numeru telefonu.

b.               w przypadku Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców Indywidualnych:

·                         imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) jednostki organizacyjnej będącej Użytkownikiem,

·                         adresu prowadzenia działalności gospodarczej,

·                         adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej, a produkty mają być dostarczone w formie fizycznej),

·                         NIP,

·                         numeru REGON,

·                         numeru telefonu.

3.         Zakładanie Konta jest jednakże obowiązkowe, gdy Użytkownik pragnie zbierać Punkty Lojalnościowe za dokonywane zakupy lub korzystać z innych, dodatkowych funkcjonalności Sklepu, dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

4.         Użytkownik w ramach prowadzonego Konta ma obowiązek podawać swoje prawdziwe dane identyfikacyjne oraz rejestrowe (w przypadku Przedsiębiorców będących osobami prawnymi), w tym dotyczące imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu. Niezależnie od tego, dane podane w ramach Konta Użytkownika powinny być zgodne również z danymi karty kredytowej/rachunku bankowego wykorzystywanej w ramach Sklepu.

5.         Podanie danych Użytkownika w ramach prowadzonego Konta, które wywołują uzasadnioną wątpliwość dotyczącą ich prawdziwości (np. imię i nazwisko, które jest losowym ciągiem liter) może doprowadzić do zablokowania Konta Użytkownika lub odmowy dokonania sprzedaży Produktu.

6.         Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

7.         Ewentualne wiadomości elektroniczne, zawierające komunikaty związane z funkcjonowaniem Sklepu, będą przesyłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który został podany w momencie zakładania Konta.

8.         Poza wykonaniem działań, o których mowa powyżej, założenie Konta w ramach Sklepu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią polityki prywatności.

9.         Założenie Konta w sklepie jest wolne od opłat.

10.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

 

§ 6

OPIS USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.         Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Sklepu, które obejmują w szczególności:

a.               możliwość kontaktowania się Użytkownika ze Sprzedawcą za pomocą podanych w ramach Sklepu danych kontaktowych, umieszczonego na stronie internetowej Sklepu formularza kontaktowego lub czatu ze Sprzedawcą dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

b.               przeglądanie Produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu i dodawanie ich do Koszyka,

c.               zamawianie Produktów znajdujących się w Koszyku,

d.               uiszczanie wynagrodzenia za zamówione Produkty,

e.               zakładanie Konta w ramach Sklepu i korzystanie z funkcjonalności Konta, w tym w szczególności przeglądanie historii zamówień czy też zapisanie swoich danych w ramach Sklepu.

2.         Poza usługami wskazanymi w ust. 1, Sprzedawca ma prawo do prowadzenia innych działań za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności umożliwianie Użytkownikom zapisywanie się do newslettera lub organizowanie konkursów oraz innych działań promocyjnych. Działania promocyjne mogą w szczególności obejmować zbieranie punktów rabatowych w ramach Sklepu, które następnie będą umożliwiały dokonywanie zakupów w ramach Sklepu po promocyjnych cenach. Punkty te są przypisywane do danego Konta Użytkownika.

3.         W związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym nabywaniem Produktów w ramach Sklepu, Sprzedawca może prosić Użytkowników o zostawianie opinii dotyczących naszych Produktów i usług na zewnętrznych platformach, umożliwiających ocenę świadczonych usług oraz wystawianie przez konsumentów opinii na temat otrzymanych produktów lub usług. W takim przypadku Sprzedawca może wysłać do Użytkownika wiadomość e-mail z prośbą o wyrażenie opinii o Sklepie. Wyrażenie opinii przez Użytkownika jest dobrowolne.

 

§ 7

DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH SKLEPU

 

1.         Proces dokonywania przez Użytkownika zamówień Produktów, oferowanych w Sklepie składa się z następujących kroków:

a.               wyboru Produktów, które mają być przedmiotem zamówienia oraz dodać ja do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),

b.               przejścia do koszyka za pomocą przycisku „Realizuj zamówienie” (lub równoznaczny),

c.               zalogowania się do Konta w Sklepie (jeśli Klient nie był już zalogowany) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d.               weryfikacji zamówienia przez Użytkownika,

e.               podania niezbędnych danych przez Użytkownika, akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności,

f.                wyboru operatora Płatności,

g.               wybór realizacji dostawy Produktu, o ile Produkt dostarczany jest w formie fizycznej dostawy,

h.               potwierdzenia dokonania zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”,

i.                 dokonania zapłaty za złożone zamówienie za pomocą wybranego operatora Płatności.

2.         Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 lit. e) obejmuje następujące dane osobowe w przypadku, gdzie Klient pragnie złożyć Zamówienie bez rejestracji:

a.               w przypadku Konsumentów:

§      imię i nazwisko,

§      adres zamieszkania,

§      adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania a produkty mają być dostarczone w formie fizycznej),

§      adres poczty elektronicznej,

§      numer telefonu.

b.               w przypadku przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców Indywidualnych:

§      imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) jednostki organizacyjnej będącej Użytkownikiem,

§      adresu prowadzenia działalności gospodarczej,

§      adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej a produkty mają być dostarczone w formie fizycznej),

§      NIP,

§      numeru REGON,

§      adresu poczty elektronicznej,

§      numeru telefonu.

3.         Użytkownik ma obowiązek podania prawidłowych i kompletnych danych, o których mowa w ust. 2. Postanowienia § 5 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

4.         W związku z dostępnością produktów w różnych wersjach regionalnych, które zależne są od lokalizacji Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek zweryfikować, czy wybrany przez niego Produkt odpowiada regionowi zgodnemu z wolą Użytkownika, tak aby Użytkownik mógł skorzystać z Produktu. Sprzedawca wskazuje, że błędny wybór Produktu, niezgodny z regionem, w którym Użytkownik zamierza go wykorzystać, może skutkować niemożliwością skorzystania z zakupionego Produktu.

5.         Sprzedawca wskazuje, że znajdujące się w ramach Sklepu Produkty oraz informacje o Produktach, w tym zwłaszcza ceny lub informacje o dostępności Produktów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Po otrzymaniu informacji o złożeniu takiej oferty (dokonaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu) Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej Klientowi lub odmawia przyjęcia oferty i wskazuje na powód odmowy.

6.         W przypadku gdy Klient złożył zamówienie na dany Produkt (złożył ofertę zakupu Produktu), a Sprzedawca potwierdził przyjęcie tej oferty, uznaje się, że doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

7.         Sprzedawca potwierdza przyjęcie oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w tym terminie uznawany jest za nieprzyjęcie oferty.

8.         Ceny podane w Sklepie są podane w walucie ustawionej przez Klienta w ramach Sklepu, wybranej spośród walut wskazanych w § 8 ust. 7 Regulaminu i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

9.         Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, jeżeli Produkt ma być dostarczony w formie fizycznej), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

10.      Sprzedawca może na własny rachunek, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Użytkownika, zlecić wykonanie części lub całości przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, na podstawie własnych ustaleń oraz procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy i zgodnie z przekazanymi wskazówkami. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym za niedotrzymanie terminów określonych w umowie przez te osoby trzecie, Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika jak za własne działania.

11.      W przypadku gdy Produkt jest sprzedawany w formie cyfrowej, przedmiot zamówienia (klucz licencyjny Produktu) zostaje wysłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika lub adres e-mail, który przypisany jest do Konta Użytkownika. W niektórych sytuacjach Produkt jest udostępniany Użytkownikowi w inny sposób, w tym w szczególności poprzez wyświetlenie lub przesłanie Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej linku do strony internetowej, w ramach której możliwe jest zapoznanie się z kluczem licencyjnym Produktu. Dodatkowo przedmiot zamówienia zapisywany jest bezpośrednio w ramach Konta Użytkownika, o ile Użytkownik posiada takie Konto.

12.      W przypadku gdy Produkt sprzedawany jest w formie fizycznej, wysyłka Produktu następuje za pomocą wykorzystywanej przez Sprzedawcę usługi kurierskiej lub doręczeniowej, świadczonej przez podmiot zewnętrzny. W niektórych sytuacjach Sprzedawca ma prawo do umożliwienia Klientowi dokonania wyboru jednego z kilku sposobów dostarczenia Produktu na rzecz Klienta, wraz z poinformowaniem go o kosztach dostawy, przy czym Sprzedawca zastrzega, że dokonanie takiego wyboru nie zawsze jest możliwe.

13.      Wysyłka Produktu następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę od Klienta środków pieniężnych odpowiadających wysokości ceny za dany Produkt lub Produkty wraz z ewentualnymi płatnościami dodatkowymi, w tym kosztami dostawy.

 

§ 8

PŁATNOŚCI

 

1.         Po dokonaniu działań związanych z zamówieniem Produktów przez Użytkownika, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest obowiązany do dokonania płatności za zamówione Produkty.

2.         Płatność za zamówione Produkty może być dokonana za pomocą:

a.               tradycyjnego przelewu – w takim przypadku Sprzedawca przekaże Użytkownikowi dane do przelewu niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika zamówienia Produktów, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika,

b.               usługi PayU, usługi Przelewy24 lub usługi Blik – w takim przypadku niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika zamówienia, zostaje on przekierowany na stronę internetową wybranego przez niego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych:

·                         w przypadku PayU dostawcą jest PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, KRS: 0000274399,

·                         w przypadku Przelewy24 dostawcą jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935,

·                         w przypadku BitbayPay dostawcą jest BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinie, ul. Lõõtsa 8a, dystrykt Lasnamäe, Tallinn, prowincja Harju, kod pocztowy 11415, Estonia, zarejestrowana pod numerem 14814864,

·                         w przypadku Blik dostawcą jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, NIP: 5213664494, KRS: 0000493783.

W przypadku wyboru odpowiedniego dostawcy usług płatniczych realizacja usługi pośrednictwa w płatności odbywa się zgodnie z regulaminem tego dostawcy.

3.         W przypadku gdy Sprzedawca, powołując się na postanowienia Regulaminu, wskaże, że realizacja zamówienia jest niemożliwa, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu kwoty uiszczonej przez Użytkownika na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.

4.         Podane w ramach Sklepu ceny Produktów są kwotami brutto, powiększonymi o należny podatek VAT w obowiązującej stawce, chyba że dana transakcja nie podlega podatkowi VAT.

5.         Faktura VAT zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail podany w momencie dokonania zamówienia Produktu.

6.         Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówione Produkty w terminie 7 dni od dnia ich zamówienia lub od dnia otrzymania informacji o konieczności dokonania dopłaty. Po upływie tego terminu i niedokonaniu zapłaty przez Użytkownika, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia i do odstąpienia od umowy sprzedaży.

7.         Płatności w formie przelewu tradycyjnego można dokonać w walutach:

a.               Polski Złoty (PLN)

8.         Ceny walut przeliczane są automatycznie przez Sklep, po wybraniu odpowiedniej waluty przez Klienta w ramach ustawień dostępnych w Sklepie. Ewentualne środki, które zostaną przetransferowane na rachunek bankowy Sklepu w walucie innej niż waluta rachunku, zostaną zwrócone po przewalutowaniu oraz pomniejszone o koszty przyjęcia i wysłania przelewu.

 

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

1.         Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu oraz w terminie pomiędzy momentem dokonania zamówienia a momentem odebrania Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uznaje się ją za niezawartą.

2.         Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

3.         Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone za pomocą wzoru formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.         W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5.         Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6.         Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez przesłanie go drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adresy kontaktowe Sprzedawcy, podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

7.         Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Klienta jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania odebranych Produktów na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.         Sprzedawca dokonuje zwrotu środków na rzecz Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwróconych Produktów.

9.         Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, za pomocą jakiego Klient dokonał płatności, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i nie wiąże się on z dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.

10.      W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.

11.      Koszty bezpośredniego zwrotu zakupionego Produktu obciążają Klienta.

12.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.      Sprzedawca wskazuje, że prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do Produktów będących nagraniami dźwiękowymi, nagraniami wizualnymi lub programami komputerowymi (w tym grami wideo), które zostały dostarczone Klientowi w zapieczętowanym (zafoliowanym) opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Klientowi.

14.      Zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 287) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umowy dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

15.      Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę indywidualnego w momencie dokonywania zakupów Produktów w ramach Sklepu o tym, że spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy oraz uzyskuje w tym zakresie wyraźną zgodę Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.

 

§ 10

RĘKOJMIA

 

1.         Sprzedawca dostarcza Użytkownikom Produkty, które są wolne od wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca odpowiada w tym zakresie względem Użytkowników zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 495, z 2020 r. poz. 875.) dotyczących rękojmi.

2.         W sytuacji, gdy Produkt ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już uprzednio wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

3.         Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

4.         Użytkownik niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym zgłasza istnienie wad fizycznych lub prawnych, związanych z Produktem, w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia.

5.         Użytkownik dokonuje zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy albo za pośrednictwem poczty, poprzez wysłanie listu na adres firmy Sprzedawcy, o których mowa w § 3 Regulaminu.

6.         W treści zgłoszenia Użytkownik wskazuje:

a.               imię, nazwisko przedstawiciela Użytkownika,

b.               wskazanie Produktu, którego dotyczy wada,

c.               opis wady.

7.         Sprzedawca informuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Użytkownika. W sytuacji, gdy Sprzedawca potrzebuje dodatkowych informacji w celu rozpoznania zgłoszenia, przesyła prośbę o udzielenie takich dodatkowych informacji do Użytkownika możliwie niezwłocznie.

8.         W przypadku gdy Użytkownik, w wyniku prowadzenia postępowania reklamacyjnego, zwrócił Produkt i zażądał zwrotu kwoty uiszczonej tytułem ceny, zwrot zapłaconej przez Użytkownika ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Użytkownika metody płatności za Produkt, chyba, że Użytkownik wskaże na inny sposób dokonania zwrotu w toku postępowania reklamacyjnego i nie wiąże się on z dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.

9.         W sytuacji gdy Użytkownik dokonuje połączenia Produktów z innymi przedmiotami lub wykorzystuje Produkty w ramach większych produktów, które są przez niego wytwarzane, dystrybuowane lub używane, Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie takich innych przedmiotów lub większych produktów w zakresie w jakim tego rodzaju nieprawidłowe działanie wynika z braku kompatybilności pomiędzy Produktem a innymi przedmiotami lub produktami lub nieprawidłowego działania innych przedmiotów lub większych produktów, którego Produkt jest elementem.

 

§ 11

REKLAMACJE

 

1.         Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do składania reklamacji związanych z nabywaniem przez Użytkownika Produktów w ramach Sklepu.

2.         Reklamacje można składać:

a.               pisemnie na adres Sprzedawcy: Aleje Jerozolimskie 476, 05-802 Pruszków

b.               pocztą e-mail na adres: kontakt@gamepick.pl.

3.         W celu umożliwienia Sprzedawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik powinien wskazać w jej treści:

a.               adres e-mail, a jeżeli Użytkownik posiada zarejestrowane Konto w ramach Sklepu, powinien podać adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się podczas rejestracji indywidualnego Konta w ramach Sklepu,

b.               imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika,

c.               opis zgłaszanych zastrzeżeń, w tym, o ile to możliwe, opis wad Produktu,

d.               zakres żądania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją.

4.         Sprzedawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

5.         Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika.

 

§ 12

PRAWA AUTORSKIE I DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

 

1.         Sklep oraz jego poszczególne elementy składowe stanowią utwór, które są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 ro prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.). Sprzedawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Sklepu, w tym grafik, opisów, zdjęć Produktów, materiałów handlowych i treści marketingowych, zawartości strony internetowej i kodu źródłowego strony przysługują Sprzedawcy. Sprzedawca oświadcza, że akceptacja ani wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym korzystanie z funkcjonalności Sklepu przez Użytkowników, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich.

2.         Wszelkie prawa majątkowe do Sklepu oraz jego elementów, wskazanych w ust. 1 oraz wszelkie prawa z nią związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Sprzedawcy.

3.         Użytkownik ma prawo do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nienaruszający praw Sprzedawcy i innych Użytkowników, w tym w szczególności do przeglądania zawartości Sklepu, zapoznawania się z Produktami, dokonywania zamówień czy też kontaktowania się ze Sprzedawcą.

4.         Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a.               przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Sprzedawcy,

b.               powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w jakimkolwiek miejscu Sklepu, w szczególności: naruszających prawnie chronione interesy Sprzedawcy lub innych Użytkowników, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych, a także sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

c.               powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Użytkowników,

d.               powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, stanowiących nieuprawnioną ingerencję w system informatyczny Sklepu (w tym jego kod źródłowy oraz bazy danych), oraz działań które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Sklepu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Sklepu przez inne osoby, w tym w szczególności innych Użytkowników,

e.               użytkowania Sklepu oraz wszelkich materiałów (jak np. opisy, grafiki czy też zdjęcia Produktów) i praw związanych ze Sklepem zgodnie z niniejszym Regulaminem,

f.                niewprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek, modyfikacji w ramach Sklepu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z oprogramowaniem,

g.               niedokonywania lub umożliwiania dokonywania jakichkolwiek kopii Sklepu oraz wszelkich materiałów i praw związanych ze Sklepem.

5.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Sklepu w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub żądania organu administracji publicznej lub innego do tego uprawnionego lub sądu polskiego lub zagranicznego, albo też wiarygodnej wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, mogących powodować odpowiedzialność prawną (w szczególności cywilną lub karną) lub też mogąca prowadzić do naruszenia praw osób trzecich, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z otrzymanym zawiadomieniem, żądaniem lub wiarygodną wiadomością.

6.         Sprzedawca wskazuje, że Produkty sprzedawane w ramach Sklepu mogą podlegać własnym postanowieniom licencyjnym, które stanowią umowę zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a producentem lub dystrybutorem danego Produktu. Dotyczy to zwłaszcza gier wideo oraz programów komputerowych.

 

§ 13

POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.         Konsument może m.in. skorzystać z polubownych sądów konsumenckich, funkcjonujących przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej.

3.         Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4.         W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

5.         W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Klient będący Konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@gamepick.pl

§ 14

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.         Strony zobowiązują się współpracować ze sobą z zachowaniem wzajemnej lojalności oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego. W przypadku gdy realizacja postanowień umowy wymaga tego, aby Strony udostępniały sobie określone informacje i udzielały wyjaśnień, Strony zobowiązane są do wyczerpującego udzielania takich wyjaśnień.

2.         Strony odpowiadają za szkody wynikające z nieprawidłowej realizacji postanowień Umowy. Strony ponoszą też odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby działające w imieniu Strony – tzn. osoby takie jak pracownicy lub współpracownicy Strony.

3.         Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne w stosunku do Stron, nieprzewidywalne, któremu nie można było zapobiec, jak w szczególności wojna, działania wojenne lub wojskowe, pożar, powódź, wichura, ogólnokrajowe zamieszki, ogólnokrajowe strajki, epidemia, jeżeli takie zdarzenie było przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

4.         Sprzedawca odpowiada względem Użytkownika niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w granicach strat rzeczywiście poniesionych (szkody rzeczywiste), a jego odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

 

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.         W związku z korzystaniem przez Użytkownika z funkcjonalności Sklepu, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika. Szczegółowe informacje w tym zakresie, dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym o danych administratora, celach i podstawach przetwarzania danych, jak i inne informacje, których podanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, zostały zawarte w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.

2.         Użytkownik posiadający Konto w ramach Sklepu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie w tym zakresie może zostać złożone Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości (w tym wiadomości elektronicznej), na adres Sprzedawcy, wskazany w § 3 Regulaminu lub usunięcie Konta Użytkownika w ramach Sklepu. Nie dotyczy to zawartych Umów Sprzedaży, od których Użytkownik może odstąpić zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszego Regulaminu.

3.         Sprzedawca ma prawo do zakończenia świadczenia usług drogą elektroniczną z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. Może to nastąpić w szczególności z przyczyn gospodarczych, związanych np. z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w związku z rejestracją Konta.

4.         Niezależnie od powyższych postanowień, Sprzedawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia dóbr osobistych lub prywatności innych Użytkowników, naruszenia bezpieczeństwa Sklepu lub naruszenia praw autorskich przysługujących Sprzedawcy.

5.         W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W razie braku możliwości polubownego zakończenia sporu, sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, będzie sąd właściwy dla Sprzedawcy.

6.         Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

8.         Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w ramach strony internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Użytkownika posiadającego Konto w ramach Sklepu, na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

9.         Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Gamepick

Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży
oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

 

Użytkownik będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Indywidualnym, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu oraz w terminie pomiędzy momentem dokonania zamówienia a momentem odebrania Produktu. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

 

W tym celu Użytkownik powinien przesłać informację o odstąpieniu za pomocą poczty na adres: JK BASE GROUP, Aleje Jerozolimskie 476, 05-802 Pruszków lub pisząc na adres e-mail: kontakt@gamepick.pl,

 

Użytkownik może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, który znajduje się poniżej.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

JK BASE GROUP sp. z.o.o.

Aleje Jerozolimskie 476, 05-802 Pruszków
kontakt@gamepick.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Gamepick.

 

Produkt/Produkty, których dotyczy odstąpienie: ……………..……………………………

Data zawarcia Umowy (dokonania zakupu Produktu): ……………………...……………

Imię i nazwisko…………………………………………………………………..…………….

Adres poczty e-mail podany przez Użytkownika: …………………………….……………

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: